Projekt

PÅGÅENDE:

Kurs: Ekosystemtjänster i praktiken

Utbildning 8 mars 2016 i samarbete med Aktuell Hållbarhet, för dig som vill få fördjupade kunskaper om ekosystemtjänster och hur begreppet kan integreras i den egna verksamheten. Du får lära dig det senaste från forskningen och metoder för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster i företag och organisationer. Teori varvas med övningar och praktiska exempel.

Planetary boundaries-analys för Houdini sportswear

Albaeco genomför i samarbete med Houdini sportswear den första utvärderingen med holistiskt miljöperspektiv av ett företag utifrån Planetary Boundaries-modellen, baserad på forskning från Stockholm Resilience Centre.

Coral Guardians

Tillsammans med sopransaxofonisten Anders Paulsson och Per Olsson från Stockholm Resilience Centre har Albaeco startat Coral Guardians. Det är ett projekt som ska höja medvetenheten genom möten mellan musiker, forskare och vanliga människor som på olika sätt vill engagera sig i att rädda världens korallrev.

Samarbete med Stockholm Resilience Centre

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning och policydialog kring hållbar utveckling på Stockholms universitet. Albaeco är en aktiv samarbetspartner till centret och bistår forskarna i kommunikationsarbetet för att nå ut med forskningsresultat till media politiker myndigheter och resursnyttjare på lokal regional och internationell nivå.

Resiliensanalys av Eskilstuna kommun

Tillsammans med Stockholm Resilience Centre och Eskilstuna kommun har vi gjort en ”Resilience Assessment” (resiliensanalys) av kommunen för att se hur väl rustade man är för framtida förändringar. Under 2014 kommer en fördjupad analys att göras. Målet är att utveckla strategier som ska öka möjligheterna att hantera stress och störningars effekter på naturen och samhället. Rapport från arbetet under 2013.

”The Stockholm Seminars”

Stockholm Seminars är en seminarieserie där toppforskare från hela världen presenterar policyrelevant forskning om hållbar utveckling. Seminarierna ges som regel på Kungliga Vetenskapsakademien och är öppna och gratis. Albaeco är medarrangör.

c/o city

Är ett projekt om naturlig nytta i staden som drivs av Albaeco tillsammans med tio andra företag och organisationer. Syftet med projektet är att lyfta fram värdet av naturen i staden. De ekologiska, sociala och ekonomiska värdena. Inom projektet vill vi formulera en ny vision om hur framtidens städer ska se ut samt göra det enkelt att planera och bygga städer där människorna och naturen lever tillsammans.

AVSLUTADE:

Guide för ekosystemtjänster i centrala myndigheter

Albaeco har samarbetat med U&We i ett uppdrag för Naturvårdsverket om hur centrala myndigheter bättre ska kunna integrera ekosystemtjänster i sin verksamhet. Uppdraget har resulterat i en guide och har varit en del av Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen att genomföra en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster.

Utredning om ekosystemtjänster

Albaeco har varit med och skrivit en SOU (Statens Offentliga Utredningar) med uppdrag att analysera och föreslå metoder för att synliggöra och värdera ekosystemtjänster. Utredningen föreslår även hur dessa värden ska kunna integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället.

Policy-briefs mm för SIANIs expertgrupp om agroekologi

Albaeco har deltagit i ett expertnätverk under SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative) och bland annat deltagit i workshops, tagit fram policy briefs om hållbart lantbruk, samt genomfört ett större seminarium. Ladda ner policy-brief om Agroekologi här (engelska)>>

SHIFT

SHIFT var ursprungligen ett projekt inom Albaeco för entreprenörer som vill arbeta för en resilient och hållbar framtid. Bland annat resulterade det i ett hackathon om hållbar stadsutveckling i december 2013. Under två dagar samlades programmerare och designers från hela världen för att uppdateras på den senaste miljö- och hållbarhetsforskningen och sedan snickra på appar, dataprogram och andra tekniska lösningar för att göra Stockholm och andra städer miljösmartare. Idag lever SHIFTs erfarenheter vidare i utbildningsprojektet LEAD inom Stockholm Resilience Centre för att utforska samspelet mellan sociala, tekniska och ekologiska system.

Corporate Ecosystem Services Review (ESR)

Albaeco arbetar sedan flera år tillbaka med verktyget Corporate Ecosystem Services Review (ESR). ESR-verktyget hjälper företag att se nya risker och möjligheter utifrån en analys av påverkan på och beroende av ekosystemtjänster.

The Goals

Albaeco har samarbetat med Edumanity för att utveckla en mobiltelefonbaserad lärandeplattform som genom så kallad crowd sourcing ska få ungdomar världen över att lära sig mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGs). Lärandeplattformen är designad för att ungdomar ska nätverka och samarbeta kring den nya utvecklingsagendan för att tillsammans komma fram till kreativa lösningar på våra stora hållbarhetsutmaningar.