Projekt

PÅGÅENDE:

Resiliens i praktiken för svensk förvaltning

Tillsammans med Stockholm Resilience Centre och fem organisationer testar vi hur resiliens kan användas i samhällsplanering på lokal och regional nivå. Projektet är finansierat av forskningsrådet Formas för att sprida och tillämpa forskningsresultat.  De medverkande organisationerna är Södertälje, Värmdö och Växjö kommun, Region Västmanland och Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. Det finns en kort rapport om projektet som beskriver vad som gjorts och vad vi lärt.

Sustainable Business Canvas

Sustainable Business Canvas är ett verktyg för hållbar affärsutveckling som utgår från den senaste forskningen om hållbarhet. Canvasen har Alexander Osterwalders Business Model Canvas som förlaga, och är sen anpassad för utvecklad för näringslivsaktörer som vill utveckla framgångsrika och skalbara affärsmodeller med hållbarhet i kärnan av affären. 

Planetary boundaries-analys för Houdini sportswear

Albaeco genomför i samarbete med Houdini sportswear den första utvärderingen med holistiskt miljöperspektiv av ett företag utifrån Planetary Boundaries-modellen, baserad på forskning från Stockholm Resilience Centre.

C/O City

C/O City är en förening med syfte att lyfta fram värdet av naturen i staden, som startats utifrån det Vinnova-finansierade projektet med samma namn.  C/O City har tagit fram och sprider kunskap om verktyg och metoder för att öka och underlätta planeringen av gröna lösningar i staden. Albaeco har bland annat medverkat till ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning”, exempelsamlingen ”Gröna lösningar ger levande städer” och en liten tipspromenad om ekosystemtjänster på innergårdar (skyltar (A3); svarsblankett). Fler rapporter finns på C/O Citys hemsida.

Coral Guardians

Tillsammans med sopransaxofonisten Anders Paulsson och Per Olsson från Stockholm Resilience Centre har Albaeco startat Coral Guardians. Det är ett projekt som ska höja medvetenheten genom möten mellan musiker, forskare och vanliga människor som på olika sätt vill engagera sig i att rädda världens korallrev.

Samarbete med projektet 2000 kvm i Rosendals Trädgård

I Rosendals Trädgård i Stockholm odlas 2000 kvm med de grödor som en person kan leva gott på under ett år. I projektet samlas några av Sveriges vassaste forskare, experter, odlare, kockar, affärsutvecklare, innovatörer och bolag för att utforska hur hållbara måltider från ett hållbart jordbruk kan se ut. Målet är att sprida kunskap om vilka förutsättningar vi har för att producera och konsumera livsmedel på ett hållbart sätt. 

”The Stockholm Seminars”

Stockholm Seminars är en seminarieserie där toppforskare från hela världen presenterar policyrelevant forskning om hållbar utveckling. Seminarierna ges som regel på Kungliga Vetenskapsakademien och är öppna och gratis. Albaeco är medarrangör.

AVSLUTADE:

Resiliensanalys av Eskilstuna kommun

Tillsammans med Stockholm Resilience Centre och Eskilstuna kommun har vi ett flerårigt samarbete kring resiliensanalys, där kommunen vill förstå bättre hur väl man är rustad för framtida förändringar. Under 2014-2016 har arbetet fokuserat på livsmedelsförsörjningen och sammanfattas i rapporten Resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelsförsörjning (2016). Under 2013 gjordes en bredare analys och det finns en rapport även från det arbetet. Under 2018 utarbetar kommunen en Plan för hållbar livsmedelsförsörjning.

Policy brief om resiliens i jordbrukssystemen

Tillsammans med Naturskyddsföreningen och 7 jordbrukarorganisationer från 5 länder har vi skrivit om hur agroekologiskt jordbruk kan stärka matsäkerhet och minska den negativa påverkan från jordbruket på klimat och ekosystem. Samtidigt kan dessa principer bidra till de 17 Globala hållbarhetsmålen.

Vägledning för att upptäcka ekosystemtjänster i den svenska naturen

I samarbete med Centrum för naturvägledning vid SLU har vi tagit fram en inspirationsguide med vägledning, läsning, exempel, övningar och frågor som naturvägledare kan använda för att kommunicera ekosystemtjänster med besökare.

Corporate Ecosystem Services Review (ESR)

Albaeco arbetar sedan flera år tillbaka med verktyget Corporate Ecosystem Services Review (ESR). ESR-verktyget hjälper företag att se nya risker och möjligheter utifrån en analys av påverkan på och beroende av ekosystemtjänster. Tillsammans med Outokumpu, Jernkontoret, IVL och Enetjärn Natur har vi gjort en svensk version av ESR anpassad för stålbranschen. Materialet består av en rapport och excel-filer att arbeta i.

Guide för ekosystemtjänster i centrala myndigheter

Albaeco har samarbetat med U&We i ett uppdrag för Naturvårdsverket om hur centrala myndigheter bättre ska kunna integrera ekosystemtjänster i sin verksamhet. Uppdraget har resulterat i en guide och har varit en del av Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen att genomföra en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster.

Resilienta Villastäder

Rapporten Resilienta Villastäder är resultatet av ett samarbete med KOD arkitekter där vi undersökt och föreslår lösningar på hur offentlig och privat sektor kan samarbeta med husägare för att säkra klimatanpassning och vidareutveckla ekosystemtjänster i villastaden. Projektet gjordes med stöd från forskningsstiftelsen ARQ. 

Kurs: Ekosystemtjänster i praktiken

Vi flera tillfällen har vi gett en utbildning i samarbete med Aktuell Hållbarhet, för dig som vill få fördjupade kunskaper om ekosystemtjänster och hur begreppet kan integreras i den egna verksamheten. Du får lära dig det senaste från forskningen och metoder för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster i företag och organisationer. Teori varvas med övningar och praktiska exempel.

Utredning om ekosystemtjänster

Albaeco har varit med och skrivit en SOU (Statens Offentliga Utredningar) med uppdrag att analysera och föreslå metoder för att synliggöra och värdera ekosystemtjänster. Utredningen föreslår även hur dessa värden ska kunna integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället.

Policy-briefs mm för SIANIs expertgrupp om agroekologi

Albaeco har deltagit i ett expertnätverk under SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative) och bland annat deltagit i workshops, tagit fram policy briefs om hållbart lantbruk, samt genomfört ett större seminarium. Ladda ner policy-brief om Agroekologi här (engelska)>>

SHIFT

SHIFT var ursprungligen ett projekt inom Albaeco för entreprenörer som vill arbeta för en resilient och hållbar framtid. Bland annat resulterade det i ett hackathon om hållbar stadsutveckling i december 2013. Under två dagar samlades programmerare och designers från hela världen för att uppdateras på den senaste miljö- och hållbarhetsforskningen och sedan snickra på appar, dataprogram och andra tekniska lösningar för att göra Stockholm och andra städer miljösmartare. Idag lever SHIFTs erfarenheter vidare i utbildningsprojektet LEAP inom Stockholm Resilience Centre för att utforska samspelet mellan sociala, tekniska och ekologiska system.

Foodprints

Mat har en central roll i ett fungerande samhälle. Foodprints är ett diskussionsverktyg – i form av en linjal och en katalog – skapad för att underlätta diskussioner om urban matproduktion. Staden ses som en organism och med hjälp av biomimetik, scenarior och systemtänkande är syftet att stimulera resiliens i matsystemet och högre biologisk mångfald i staden. Albaeco bidrog med sina kunskaper i utformningen.

The Goals

Albaeco har samarbetat med Edumanity för att utveckla en mobiltelefonbaserad lärandeplattform som genom så kallad crowd sourcing ska få ungdomar världen över att lära sig mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGs). Lärandeplattformen är designad för att ungdomar ska nätverka och samarbeta kring den nya utvecklingsagendan för att tillsammans komma fram till kreativa lösningar på våra stora hållbarhetsutmaningar.